Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale
Ogłoszenie o przetargu
Termomodernizacja budynku kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale
Dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu i Gospodarki Wodnej

Przetarg w trybie określonym w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.)

Ogłoszenie o przetargu (dalej “Ogłoszeniem” albo “OP”) zamieszczone zostało:
1) na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale;
2) na tablicy ogłoszeń przy budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale. Boguchwała, dnia 7 maja 2024 r.

Treść niniejszego Ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami są prawnie chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie Ogłoszenia o przetargu wyłącznie w celu przygotowania lub złożenia oferty w niniejszym przetargu.

I. Nazwa i adres Organizatora przetargu (dalej Organizator)

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika z siedzibą w Boguchwale
ul. Suszyckich 3, 36-040 Boguchwała; tel.(+48 17) 871 44 36; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Nazwa przedmiotu przetargu:

Termomodernizacja budynku kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale

III. Opis przedmiotu przetargu

1. Przedmiotem przetargu (dalej „przetarg”) jest termomodernizacja budynku kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu zawiera zał. nr 5 do OP.

IV. Wizja lokalna

1. Przed złożeniem oferty Organizator przetargu wymaga przeprowadzenia przez Oferenta wizji lokalnej.
2. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie: nr tel. wskazany w Rozdziale I niniejszych IWZ. Uwaga: termin przeprowadzenia wizji lokalnej wyznacza się na dzień 13 oraz 21 maja 2024 r. w godz. od 8:00 do 13:00. Przeprowadzenie wizji lokalnej w innym terminie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
3. Potwierdzenie wizji lokalnej – wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do Ogłoszenia.
4. Organizator przetargu odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

V. Wykluczenie z przetargu.

1. Z niniejszego przetargu wyklucza się Oferentów, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.
2. Oświadczenie o braku wykluczenia, o którym mowa w ust. 1 Oferent składa w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

VI. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

W przetargu może wziąć udział Oferent, który:

 1. wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem przetargu na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł;
 2. wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat, licząc od daty składania ofert, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych o powierzchni co najmniej 1000 m2; każda z robót realizowana na podstawie odrębnej umowy;
 3. wykaże, że w toku realizacji przedmiotu przetargu będzie dysponował co najmniej 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą co najmniej 8 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego;
 4. wykaże, że w toku realizacji przedmiotu przetargu będzie dysponował co najmniej 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej posiadającą co najmniej 8 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń branży sanitarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego;
 5. wykaże, że w toku realizacji przedmiotu przetargu będzie dysponował co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne badania wysokościowe pow. 3 mb;
 6. wykaże, że w toku realizacji przedmiotu przetargu będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia montera rusztowań;
 7. uczestniczył w wizji lokalnej, o której mowa w Rozdziale IV niniejszego ogłoszenia o przetargu;
 8. ocena spełnienia warunków udziału w przetargu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawcę dokumentów wg formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

Uwaga

W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Oferenta, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki zawarte w treści art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz pozostałych przepisów ww. ustawy oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Organizator informuje, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym terminem ważności.

VII. Oferta.

1. Oferowana cena ma być określona w walucie polskiej (płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich).
2. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie mają być podane z dokładnością do pełnych groszy.
3. Cena jest obowiązująca przez cały okres realizacji przedmiotu przetargu i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z tytułu opłat i podatków np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu przetargu należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu przetargu. Uwaga: Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Oferenta.
5. Wykaz dokumentów, które zobowiązany jest złożyć Oferent wraz z ofertą:

 1. Formularz Oferty - wg wzoru zał. nr1 do OP;
 2. dokument potwierdzający, że Oferent ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem przetargu na sumę gwarancyjną w wysokości wskazanej w opisie warunku;
 3. wykaz wykonanych robót budowlanych - wg wzoru zał. nr 2 do OP;
 4. wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu przetargu - wg wzoru zał. nr 3 doOP,
 5. dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych wskazanych w wykazie wykonanych robót;
 6. potwierdzenie wizji lokalnej - wg wzoru zał. nr 4 do OP;
 7. potwierdzenie wpłaty wadium;
 8. oświadczenie o braku wykluczenia, o którym mowa w ust. 1 Oferent składa w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik do niniejszych IWZ;
 9. kalkulację ceny sporządzoną na podstawie załączonych do Ogłoszenia dokumentów.

6. Oferta wyłącznie w postaci papierowej ma zostać podpisana własnoręcznie przez osobę/osoby upoważnioną /upoważnione do reprezentacji Oferenta. W przypadku podmiotów gospodarczych, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (możliwego do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych), do oferty należy załączyć: pełnomocnictwo(a).
7. Oferty złożone po terminie oraz wariantowe nie będą rozpatrywane.
8. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie odpowiada treści warunków określonych w OP. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
9. Organizator może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać Oferenta do uzupełnienia dokumentów.
10. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów np. jeżeli warunki finansowane przekraczają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie przedmiotu przetargu.
11. W przypadku, gdy wybrany Oferent uchyli się od zawarcia umowy z Organizatorem, możliwe jest podpisanie przez Organizatora umowy z Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

VIII. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium: cena ofertowa brutto - najniższa 100 pkt.

2. Sposób przyznawania punktów - wg wzoru:

                                        oferta z najniższą ceną ofertową brutto
cena ofertowa brutto = ------------------------------------------------------ x 100 pkt
                                         cena ofertowa brutto oferty ocenianej

IX. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

1. Wymagane jest złożenie oferty wyłącznie w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) w terminie do dnia: 23 maja 2024 r. do godz. 15:00.
2. Wymagane jest złożenie oferty w Kancelarii Parafialnej parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika z siedzibą w Boguchwale; ul. Suszyckich 3, 36-040 Boguchwała.
3. Wymagane jest oznaczenie oferty na opakowaniu (kopercie):

 1. Termomodernizacja budynku kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale” oraz
 2. nie otwierać przed dniem “23 maja 2024 godz. 16:30”.

4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej doręczenia Organizatorowi. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina dotarcia na adres Organizatora wskazany wyżej w ust. 2.
5. Ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert zwraca się bez otwierania bez względu na przyczyny opóźnienia.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 16:30 w Kancelarii Parafialnej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 3, 36-040 Boguchwała

X. Wadium

1. Organizator wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł najpóźniej w terminie składania ofert.
2. Wadium należy wnieść w formie pieniądza na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Lubeni nr rachunku: 77 9161 0001 0000 2105 2000 0010.
3. Oferta, która nie została zabezpieczona wadium zostanie odrzucona.
4. Wadium zostanie zwrócone Oferentowi po wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem że zwrot wadium Oferenta, którego oferta została wybrana nastąpi po zawarciu Umowy.
5. Wadium zostanie zatrzymane, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert.

XI. Termin wykonania przedmiotu przetargu.

Termin wykonania przedmiotu przetargu do dnia 10 maja 2025 r., w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji celem złożenia wniosku i spełnienie wymagań formalnych (pozwolenie/zgłoszenie – jeżeli jest wymagane) do wykonania robót budowlanych w terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r..

XII. Istotne postanowienia umowy – określone zostały w załączniku nr 6 do IWZ
XIII. Organizator nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej.
XIV. Organizator nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

XV. Informacje o formalnościach po wyborze oferty.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator zawiadomi Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wyniku przetargu.
2. Organizator zawrze umowę z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy, z Organizatorem, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, który w przetargu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Wybrany Oferent, przed zawarciem umowy, złoży Organizatorowi kalkulację ceny zawierająca, m.in. wycenę elementów zawartych w przedmiarze robot, załączonym do Ogłoszenia, stanowiącym materiał wyłącznie pomocniczy I informacyjny.

XVI. Informacje dodatkowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 2. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
 3. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 4. zmiany treści ogłoszenia;
 5. zmiany warunków przetargu;
 6. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,
 7. wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

2. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a Oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z Ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków przetargu.
3. Organizator oraz Oferent może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny oferent lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.
4. W sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy a została złożona więcej niż jedna oferta, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Zamawiającego: ks. kan. mgr lic. Mariusz Mik - proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale.

XVII. Obowiązek informacyjny RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przetargu na wykonanie przedsięwzięcia pn.:“Termomodernizacja budynku kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Boguchwale”, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny przeprowadzenia przetargu wynikający z umowy o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia zawartej z NFOŚ i GW w Warszawie;
 • dane osobowe będą przetwarzane w toku prowadzenia przetargu oraz po jego zakończeniu;
 • przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Oferentów, których dane dotyczą lub innych podmiotów związanych z Oferentem np. podwykonawcy;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Organizatora w celu udziału w niniejszym przetargu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych I urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Organizatora;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *, 
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administrator ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Jednocześnie Organizator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym przetargiem i które Organizator pośrednio pozyska od Oferenta biorącego udział w przetargu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzanie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale

ks. kan. mgr lic. Mariusz Mik